Geopark Vysočina

Geologie a geoturismus

 

Co je to geologie?

Geologie je nauka o Zemi. Zkoumá složení, stavbu a historický vývoj Země. Rovněž se zabývá pochody, které probíhají uvnitř naší planety i na jejím povrchu. Jedná se vlastně o vědu deskriptivní (popisnou), analytickou (poskytuje výklad dějů) a historickou. Také se jedná o vědu časoprostorou, protože zhodnocuje jevy určitého prostoru v určité době. Samotná geologie je velmi široká a tak se dělí na podobory.

 

Co je to geoturismus?

Geoturismus (angl. geoturism, též geologický cestovní ruch) - forma udržitelného cestovního ruchu založeného na poznávání vývoje Země pomocí aktivního prožitku geologicky zajímavé krajiny s významným geologickým dědictvím.

Hlavními atraktivitami geoturismu jsou tzv. geotopy. Geoturimus se vyznačuje profesionálním populárně odborným výkladem a/nebo animací geoprůvodce a probíhá zejm. v geoparcích, např. v krasových oblastech, ve skalních městech,   v paleontologicky zajímavých územích a bývalých hornických oblastech.

Typickými geoturistickými aktivitami jsou např. montanistika,  
amatérské rýžování zlata, geocaching, poznání kulturní historie krajiny (návštěva  archeoskanzenů, řemeslných dílen, degustace a nákup místních produktů atd).

Geoturimus podporuje místní identitu a místní produkci a rozvíjí místní znalosti a know how (spolupráce s místními regionálními akademickými pracovišti). Viz komunitní cestovní ruch, vědecký cestovní ruch, značení místní produkce). 

 

Stručná geologie Geoparku Vysočina

Oblast je z geologického hlediska cenná zejména svou geomorfologií s vývojem skalních scenérií, rašelinišť a specifických biotopů na rozhraní magmatických hornin moldanubického plutonu a metamorfovaných hornin moldanubika a specifickými magmatickými strukturami. Tradiční využití dekoračního lomového kamene a výroba finálních produktů přímo v místě dotváří celkovou specifickou geologickou charakteristiku Geoparku Vysočina.